Informacja naukowa w chemii

Forma zajęć:     Wykład 15 h    


Prowadzący

dr Marek Cebrat

Wykład odbywa się w formie stacjonarnej, w piątki w godz. 12:00-12:45 w Audytorium II-CD.
Warunki zaliczenia: a) Obecność na zajęciach, b) test zaliczeniowy pod koniec semestru.
 
Cele przedmiotu:
• Przygotowanie studentów do wyszukiwania i analizy informacji naukowej w oparciu o literaturę specjalistyczną, źródła internetowe, bazy danych w języku polskim i angielskim oraz zastosowania tych informacji do rozwiązywania problemów chemii;
• Zapoznanie z zasadami przedstawiania wyników badań w postaci raportów publikacji naukowych, prezentacji ustnych, posterów oraz prac dyplomowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych;
 
Treści programowe:
Zagadnienia praw autorskich, rzetelności naukowej i plagiatu. Źródła informacji naukowej - ich wiarygodność i wykorzystanie. Wyszukiwanie informacji w źródłach drukowanych i elektronicznych. Wyszukiwanie wg. słów kluczowych i elementów strukturalnych. Zasoby informacji o związkach chemicznych: Chemical Abstracts, Current Contents, PubChem, czasopisma chemiczne. Wyszukiwarki internetowe – ogólne i naukowe (Scirus, Scopus, Web of Science, SciFinder, ChemFinder, ChemWeb, Reaxys, bazy czasopism). Katalogi firm chemicznych jako źródło informacji. Chemiczne i biologiczne bazy danych: Medline, PDB, bazy widm NMR, IR, MS, Organic Syntheses, bazy sekwencji DNA i białek, bazy danych instytucji. Bazy informacji patentowych. Bazy danych BHP, MSDS, toksykologiczne. Informacje o lekach i innych związkach biologicznie czynnych. Poszukiwanie metod syntezy i zastosowań związków organicznych. Informacje o odczynnikach i reakcjach, reakcje imienne. Porządkowanie informacji, ustalanie zakresu poszukiwań, prawidłowe cytowanie źródeł oraz tworzenie własnych baz danych bibliograficznych, np. z wykorzystaniem programu Zotero. Metody i formy prezentowania informacji: raporty, sprawozdania, prezentacje multimedialne oraz tabele, wykresy i schematy. Grafika naukowa. Programy do rysowania wzorów i analizy struktury związków organicznych. Zasady przygotowania prac dyplomowych i publikacji naukowych.
Literatura:
1. M. Woźniak, K. Nowak, K. Rutkowski, Literatura fachowa dla chemików. Politechnika Krakowska 1995.
2. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2003.
3. W. Młyniec, S. Ufnalska, Scientific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Sorus, Poznań, 2004.
4. J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN 1998.
5. E. Wheeler, R.L. McDonald, Writing in Engineering Courses, Journal of Engineering Education, vol. 89, no. 4, 481-486, 2000.
6. G.M. Whitesides, Whitesides' Group: Writing a Paper , Adv. Mater., 16(15) 1375-1377, 2004
7. Publishing your Research 101: Practical Guidelines for Authors and Reviewers, http://pubs.acs.org/page/publish-research/index.html, ACS
8. B. Wong, Points of view, Nature Methods (a series of articles on scientific information), http://bang.clearscience.info/?p=546
 
Efekty uczenia:
Wiedza:
• zna zasady wykorzystania narzędzi informatycznych służących do wyszukiwania i porządkowania informacji naukowej z zakresu chemii,
• rozwiązuje problemy z zakresu chemii stosując odpowiednie oprogramowanie,
• zna zasady ochrony własności intelektualnej, zagadnienia praw autorskich i plagiatu, korzysta z zasobów informacji patentowej
Umiejętności:
• potrafi wyszukać potrzebne informacje z literatury specjalistycznej w języku polskim i angielskim i szacować wiarygodność różnych źródeł informacji wykorzystując przy tym także metody informatyczne
• opracowuje i przedstawia w postaci form pisemnych oraz prezentacji raporty z badań literaturowych oraz własne wyniki eksperymentalne i wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia informatyczne.
Kompetencje społeczne:
• umiejętność samodzielnego wyszukiwania, weryfikacji i porządkowania informacji z zakresu chemii,
• odpowiedzialność za interpretację wyników i umiejętność formułowania wniosków z badań własnych,
• odpowiedzialność za podejmowane działania zgodne z zasadami ochrony wartości intelektualnej i prawa patentowego.