Zagadnienia i literatura

 
Elementy wspólne dla wszystkich zagadnień:

 • Nomenklatura IUPAC,
 • struktura i właściwości chemiczne i fizykochemiczne,
 • metody syntezy,
 • występowanie w przyrodzie,
 • zastosowania medyczne, przemysłowe i laboratoryjne.

Zagadnienia:

 • Struktura i wiązania w związkach organicznych.
 • Struktura i reaktywność.
 • Kwasy i zasady, molekuły polarne i niepolarne.
 • Reakcje alkanów.
 • Energia dysocjacji wiązania.
 • Wolnorodnikowe halogenowanie alkanów.
 • Cykloalkany.
 • Stereoizomeria.
 • Właściwości i reakcje halogenków alkilowych.
 • Dwucząsteczkowa substytucja nukleofilowa.
 • Jednocząsteczkowa substytucja nukleofilowa.
 • Reakcje eliminacji.
 • Alkohole: właściwości i strategie syntezy.
 • Etery, etery koronowe, epoksydy i sulfidy.
 • Jądrowy rezonans magnetyczny jako narzędzie określenia struktury związków organicznych.
 • Alkeny.
 • Spektroskopia oscylacyjna w chemii organicznej.
 • Alkiny.
 • Sprzężone dieny - układy ze zdelokalizowanymi wiązaniami p.
 • Spektroskopia elektronowa w nadfiolecie i zakresie widzialnym w chemii organicznej.
 • Benzen i aromatyczność: reakcje aromatycznej substytucji elektrofilowej, podstawniki a kontrola regioselektywności.
 • Grupa karbonylowa: aldehydy i ketony
 • Enole, reaktywność jonów enolanowych, kondensacja aldolowa : a,b -nienasycone aldehydy i ketony.
 • Kwasy karboksylowe.
 • Spektrometria mas w chemii organicznej.
 • Aminy i ich pochodne.
 • Chemia podstawionych pochodnych benzenu: alkilobenzeny, aminy aromatyczne, fenole.
 • Reakcja kondensacji Claisena: synteza związków b-dikarbonylowych.
 • Węglowodany.
 • Związki heterocykliczne (furan, tiofen, pirol, pirydyna, porfiryny).
 • Aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe: biopolimery.

Literatura:
1. K. Vollhardt, N. Schore, Organic Chemistry, Structure and Function, W. H Freeman and Comp. NY 2007.2. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN Warszawa 2005.