Zagadnienia i literatura

 
Elementy wspólne dla wszystkich zagadnień:

 • Nomenklatura IUPAC,
 • struktura i właściwości chemiczne i fizykochemiczne,
 • metody syntezy,
 • występowanie w przyrodzie,
 • zastosowania medyczne, przemysłowe i laboratoryjne.

Zagadnienia:

 • Struktura i wiązania w związkach organicznych.
 • Struktura i reaktywność.
 • Kwasy i zasady, molekuły polarne i niepolarne.
 • Reakcje alkanów.
 • Energia dysocjacji wiązania.
 • Wolnorodnikowe halogenowanie alkanów.
 • Cykloalkany.
 • Stereoizomeria.
 • Właściwości i reakcje halogenków alkilowych.
 • Dwucząsteczkowa substytucja nukleofilowa.
 • Jednocząsteczkowa substytucja nukleofilowa.
 • Reakcje eliminacji.
 • Alkohole: właściwości i strategie syntezy.
 • Etery, etery koronowe, epoksydy i sulfidy.
 • Jądrowy rezonans magnetyczny jako narzędzie określenia struktury związków organicznych.
 • Alkeny.
 • Spektroskopia oscylacyjna w chemii organicznej.
 • Alkiny.
 • Sprzężone dieny - układy ze zdelokalizowanymi wiązaniami p.
 • Spektroskopia elektronowa w nadfiolecie i zakresie widzialnym w chemii organicznej.
 • Benzen i aromatyczność: reakcje aromatycznej substytucji elektrofilowej, podstawniki a kontrola regioselektywności.
 • Grupa karbonylowa: aldehydy i ketony
 • Enole, reaktywność jonów enolanowych, kondensacja aldolowa : a,b -nienasycone aldehydy i ketony.
 • Kwasy karboksylowe.
 • Spektrometria mas w chemii organicznej.
 • Aminy i ich pochodne.
 • Chemia podstawionych pochodnych benzenu: alkilobenzeny, aminy aromatyczne, fenole.
 • Reakcja kondensacji Claisena: synteza związków b-dikarbonylowych.
 • Węglowodany.
 • Związki heterocykliczne (furan, tiofen, pirol, pirydyna, porfiryny).
 • Aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe: biopolimery.

Literatura:
1. K. Vollhardt, N. Schore, Organic Chemistry, Structure and Function, W. H Freeman and Comp. NY 2007.2. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN Warszawa 2005.
 
 

game

Thank you for your post. I have read through several similar topics! However, your article gave me a very special impression, unlike other articles. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone! nytimes crossword

cratosslot

IND vs PAK

The Ind vs Pak match will take place on August 28 (Sunday). Both the Asian rivals will seek to dominate each other during the clash.

chaturbate

chaturbate Chaturbate

chatrubatr Chatrubatr

chaturbatew chaturbatew

chatrubatw chatrubatw

chatubate chatubate